Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : ¨Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την άρση επικινδυνότητας τμήματος του οδικού δικτύου του οικισμού Άλματος¨.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΦΑΥ

ΣΑΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΔ (αρχείο pdf , αρχείο word)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ