Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης γενικών υπηρεσιών : 

¨Εργασία ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Αντλιοστασίων Λυμάτων Δήμου Μύκης¨.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΕΥΔ ( αρχείο pdf , αρχείο word)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( αρχείο pdf , αρχείο word)