Οριστικά Αποτελέσματα ΣΟΧ3/2020 (Σχ. Καθαριστές/ριες)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΣΟΧ3 ΥΕ ΣΧ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ3 ΥΕ ΣΧ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α Π Ο Ρ  Ρ Ι Π Τ Ε Ω Ν ΣΟΧ3