Προσωρινά Αποτελέσματα ΣΟΧ2/2020 (8μηνη απασχόληση)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥ ΘΕΣΗΣ 101 – ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥ ΘΕΣΗΣ 102 – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΗΣ 101 (ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΗΣ 102 (ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ)

ΣΟΧ2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ

ΣΟΧ2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ – ΕΡΓΑΤΩΝ