Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοτπικού Διαγωνισμού για την ανάθεσης της υπηρεσίας :

“Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Μύκης”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ