Ενημέρωση ενδιαφερομένων για την ανάθεση της διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης

Ο Δήμος Μύκης πρόκειται να αναθέσει την υπηρεσία περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2021.

Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του ν. 3463/2006 , του άρθρου 116 παρ.1  ,   του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Η υπηρεσία ενδεικτικά  περιλαμβάνει τα εξής :

Τις υποχρεωτικές από τις διατάξεις του Ν.4039/2012 , κτηνιατρικές πράξεις και την περίθαλψη ασθενών και τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Θα ακολουθήσει πρόσκληση υποβολής προσφορών από κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη διαδικασία ανάθεσης της υπηρεσίας.

Παρατίθεται η τεχνική περιγραφή και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας προς ενημέρωση και προετοιμασία κάθε ενδιαφερόμενου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ