Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί  η A-84 /2021  (ΑΔΑ : 6ΗΖΤΩΚΛ-ΔΘ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του ν. 3463/2006 , του άρθρου 116 παρ.1   ,   του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την υπηρεσία  περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης  μέχρι την Τρίτη 02/02/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Μαζί με την προσφορά υποβάλλονται :

α) Πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο σπουδών αλλοδαπής και

β) Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου ή  Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Κτηνιάτρου

γ) Άδεια λειτουργίας Κτηνιατρείου / Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ιατρείου ζώων ή κτηνιατρείου- κλινικής ζώων ή κτηνιατρικής κλινικής

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

  • στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
  • στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Φορολογική ενημερότητα

  • Από τον επιτηδευματία της ατομικής επιχείρησης
  • Μόνο από την εταιρεία

3. Ασφαλιστική ενημερότητα

  • Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ
    • Από τον επιχειρηματία της ατομικής επιχείρησης
    • Από την εταιρεία

Τα δικαιολογητικά 1,2 και 3 είναι δυνατόν να υποβληθούν πριν την ανάθεση της υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα καθώς ο ανάδοχος θα κληθεί άμεσα να συνάψει σύμβαση. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ