Ανάρτηση δασικού χάρτη

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Νομού Ξάνθης αναρτάται ο δασικός χάρτης περιοχών Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Ξάνθης , Τοπείρου , Αβδήρων και Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 19 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή.
Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το πλήρες κείμενο της ΑΠΟΦΑΣΗΣ.