Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου

Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονιής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης για το έργο : ” Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Ωραίου Δήμου Μύκης”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΤΕΥΔ