Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας : ” Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Μύκης”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΕΥΔ