Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση προμήθειας υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες οικισμού ΕχίνουΔ.Ε. Μύκης