ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΛΑΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_16.04.21

ΤΕΥΔ_21

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΛΑΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ