Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης : ¨Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου για τη συντήρηση οδοποιίας Δ. Ε. Μύκης¨.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΕΥΔ 

ΤΕΥΔ (word)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(word)