Περίληψη Διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ