,

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (44η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1.    Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (δήμαρχος – πρόεδρος)
2.     Σαχινλή Ριτβάν5.  Ραμαδάν Μπαχρή
3.     Μπουγιουκλού Χουσεΐν6.  Κιούρτ Αχμέτ
4.     Αγγούσογλου Εργκιούλ7.  Μέτσογλου Οντέρ

 Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου, στις 23/11/2021, ημέρα Τρίτη, και από ώρα 12:00 μ.μ. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 1ο θέμα: Έγκριση 14ης τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα:Έγκριση 4ης τροποποίηση προϋπολογισμού 2021 της Κ.Δ.Ε.Μ. (Εισηγητής: Εγιούπ Ραχμή).

3ο θέμα:Έγκριση εισηγητικής έκθεσης και του ετησίου προγράμματος δράσης (προϋπολογισμός) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Μύκης (Κ.Δ.Ε.Μ.), τα οποία τεκμηριώνουν τα έσοδα και τα έξοδα για το οικονομικό έτος 2022. (Εισηγητής: Εγιούπ Ραχμή).

4ο θέμα:ΈγκρισηΟλοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Κ.Δ.Ε.Μ., έτους 2022. (Εισηγητής: Εγιούπ Ραχμή).

5ο θέμα: Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού (ηλεκτρ. containers απορ. Σμίνθης). (Εισηγητής: Αναστάσιος Μιχαλισλής).

6ο θέμα:Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού (ηλεκτρ. δεξαμ. Αιώρας). (Εισηγητής: Αναστάσιος Μιχαλισλής).

7ο θέμα: Αίτημα Αθλητικής Ένωσης Κοτύλης για οικονομική ενίσχυση. (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

8ο θέμα:Έγκριση πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α συστήματος 152703 με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

9ο θέμα: Αίτημα Αθλητικού Ομίλου Σμίνθης για οικονομική ενίσχυση. (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

            Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν