,

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 31/01/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 748

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (4η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου στις 04/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δ. Μύκης. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση τροποποίησης Ο.Π.Δ. της Κ.Δ.Ε.Μ. έτους 2022. (Εισηγητής: Ραχμή Εγιούπ).

3ο θέμα: Έγκριση δίμηνης πρόσληψης προσωπικού. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού Α.Α151670 της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Μύκης». (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.) (αρχικής και 1ης Τροποποίησης Σύμβασης κατά το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) του έργου «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας στους οικισμούς Κενταύρου και Κοτύλης (Υποέργο 2 “Οικισμός Κοτύλης”)», αναδόχου “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.”. (Εισηγήτρια: Ιωάννα Κούτσικου).

6ο θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου Μύκης», προϋπολογισμού 74.376,19 € με ΦΠΑ. (Εισηγήτρια: Ιωάννα Κούτσικου).

7ο θέμα: Έγκριση πρακτικού τριμελούς επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-αξιολόγησης προσφορών για την «Κατάρτιση του Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιριών – φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας». (Εισηγητής: Δημήτριος Συμεωνίδης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν