,

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 08/02/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 1034

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (5η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου στις 14/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Διαγραφή απαίτησης ποσού 25,34  από τον Κ.Α. 3221  με τίτλο « ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ» και την διαγραφή απαίτησης ποσού 352,16 € από τον ΚΑ 3219.004 με τίτλο «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ». (Εισηγητής: Αναστάσιος Μιχαλισλής).

2ο θέμα: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Εφοριών Δ. Μύκης οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

3ο θέμα: Διαγραφή χρεών οφειλετών ύδρευσης Δ. Μύκης. (Εισηγητής: Νικόλαος Νεοκλέους).

4ο θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Δ.Ε. Θερμών, Σατρών και Κοτύλης» ποσού αξίας 37.200,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου ΙΜΑΜ ΡΙΤΒΑΝ. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή τεχνικών-δίκτυο ομβρίων Δ.Ε. Κοτύλης και Θερμών» ποσού αξίας 60.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου ΖΑΡΡΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ο.Ε. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

6ο θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Μύκης στην 699/13-10-2021/πρόσκληση, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Π.Α.Α.2014-2020 – ΜΕΤΡΟ 4: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΕΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022 του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.3: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΒΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ» – ΔΡΑΣΗ 4.3.4 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ», προϋπολογισμού 500.000,00 €. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

7ο θέμα: Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου Μύκης», προϋπολογισμού 74.376,19 € με ΦΠΑ. (Εισηγήτρια: Ιωάννα Κούτσικου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν