ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΙΝΟΥ εκτιμώμενης αξίας 1.253.779,80 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%),

Στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 70 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και ενόψει της διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΙΝΟΥ»εκτιμώμενης αξίας 1.253.779,80 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), σας ενημερώνουμε ότι η μελέτη κατασκευής του ανωτέρω έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Μύκης. Τα αρχεία είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:

https://drive.google.com/file/d/1YHmFmuQj1OWJhmQGfLf1vWraK3LasRmc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1g3Eq_RvJRIQttb5RzGyWGhmKbT618xNc/view?usp=sharing