ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΙΝΟΥ», προϋπολογισμού 1.253.779,80 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

ΦΑΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΑΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η/Μ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΕΕΣ

EEEΣ_ΧML