ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 09/2021http://localhost/mykh/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΠΥΡ_ΔΙΑΤΑΞΗΣ-09_2021-ΜΑΙ-2022.pdf