Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 03/10/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 29/09/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 6553

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (37η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 03/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού τέλους χρήσης, κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, κατάστασης ταμειακών ροών, προσαρτημάτων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης) οικονομικού έτους 2021 και της έκθεσης πεπραγμένων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μύκης (Κ.Δ.Ε.Μ.). (Εισηγητής: Εγιούπ Ραχμή).  

2ο θέμα: Χορήγηση 1ης παράτασης εργασιών κυκλοφοριακής μελέτης στα πλαίσια κατασκευής του «Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού ισχύος 1,303 MW» έως την 8-4-2023. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

3ο θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και τροποποίηση σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις προαύλιων χώρων σχολείων Δ. Μύκης», αναδόχου Καγιανταλίδη Νικολάου, ποσού 18.000,00€. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης και έγκριση της υπ. αριθ. 15/2022 τεχνικής μελέτης της προμήθειας “Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Μύκης για την χρονική περίοδο από 1-1-2023 έως 31-12-2024». (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης και έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2022 τεχνικής μελέτης της «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου 2023-2024 του Δήμου Μύκης» . (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν