Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

Ανάρτηση μελέτης κατασκευής του έργου με τίτλο : Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης και κατασκευή νέων υδατοδεξαμενών οικισμώνhttp://localhost/mykh/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΓΙΑ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΜΕΛΕΤΗΣ_30092022-ΜΕ-ΚΗΜΔΗΣ.pdf Εχίνου και Μελιβοίων Δήμου
Μύκης εκτιμώμενης αξίας 2.625.545,16 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).