Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής 24/10/2022

                

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σμίνθη, 20/10/2022

                ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΗΣ                                           Αριθ. Πρωτ.: 6932

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                           

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η  (2η)

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:

  1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
  2. Καλεντζή Χικμέτ
  3. Κουστσή Εργκιούλ
  4. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης, που θα γίνει στις 24/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1ο θέμα: Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). (Εισήγηση: Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής).

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν