Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΛΙΡΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ( ΕΕΕΣ)