Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής 25/11/2022

 

 

                

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σμίνθη, 21/11/2022

                ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ.: 7494

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                           

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η  (4η)

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:

  1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
  2. Καλεντζή Χικμέτ
  3. Κουστσή Εργκιούλ
  4. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης, που θα γίνει στις 25/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1ο θέμα: Έγκριση του επικαιροποιημένου (Έκδοση 1η/2022) “Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Μύκης” το οποίο συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ». (Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).

2ο θέμα: Έγκριση του επικαιροποιημένου (Έκδοση 1η/2022) “Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Μύκης” το οποίο συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την kωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ». (Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν