Ανακοίνωση περί της Αριθ. 20/2023 Πυροσβεστικής Διάταξης (Φ.Ε.Κ. 2549Β΄/19-04-2023)

Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2023 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές
εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός
ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό
σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών,
καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα».

http://localhost/mykh/wordpress/wp-content/uploads/2023/05/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ-ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ_05052023-ΜΑΙ-2023.pdf