Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 25/07/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                              Σμίνθη 21/07/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 4294

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις 26/07/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Σμίνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1ο θέμα: Έγκριση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2023 της Κ.Δ.Ε.Μ. (Εισήγηση: Εγιούπ Ραχμή).

3ο θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» 2021-2027 στον Στόχο Πολιτικής 4Β για το έργο «Συνέχιση δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Ιμάμ Χατιτζέ).

4ο θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3/4-2-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης, που αφορά τον καθορισμό ομάδας έργου στον Δ. Μύκης για την υποβολή-παρακολούθηση-παραλαβή εκτέλεσης του έργου: (Πράξη) με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Ιμάμ Χατιτζέ).

5ο θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/4-2-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης, που αφορά την υλοποίηση πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μύκης» με ιδία μέσα. (Εισήγηση: Ιμάμ Χατιτζέ).

6ο θέμα: Έγκριση αύξησης αμοιβής Ληξιάρχου Δήμου Μύκης. (Εισήγηση: Δήμαρχος Μύκης).

7ο θέμα: Προέγκριση 4ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3η Παράταση Εργασιών) του 1ου υποέργου «Κατασκευή Παιδικής Χαράς οικισμού Ωραίου Δήμου Μύκης» της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή Παιδικής Χαράς οικισμού Ωραίου Δήμου Μύκης», του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2, Υποδράση 19.2.4.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020». (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

8ο θέμα: Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης – ασφάλισης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της κοινοπραξίας “ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. – ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.” που αφορά το έργο με τίτλο «Βελτίωση – αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

9ο θέμα: Έγκριση επικαιροποιημένου (έκδοση 2η/2023) «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ’ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).

10ο θέμα: Αίτηση υπαγωγής στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών» του ΟΑΕΔ. (Εισήγηση: Δήμαρχος Μύκης).

11ο θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ οκτάμηνης απασχόλησης (επιλογή ειδικότητας). (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

12ο θέμα: Ίδρυση και λειτουργία νέου ΚΕΠ στον οικισμό Κενταύρου του Δήμου Μύκης. (Εισήγηση: Στυλιανός Παπουτσόγλου)

13ο θέμα: Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα προτεραιότητας «Η Τοπική Ανάπτυξη και η Προστασία Περιβάλλοντος», με τίτλο «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού των Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Μύκης» συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 €. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

14ο θέμα: Ανάγκη μίσθωσης χώρου στον οικισμό Εχίνου για τη στέγαση πυροσβεστικού κλιμακίου και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μύκης. (Εισήγηση: Στυλιανός Παπουτσόγλου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν