ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (οριστικοί) ΣΟΧ 1/2023 πρόσληψης σχολικών καθαριστριών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨ ΜΕΡΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨ ΠΛΗΡΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ