Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής 04/09/2023

 

 

               

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Σμίνθη, 31/08/2023

                ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΗΣ                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 5358

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                   

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (3η)

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:

  1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
  2. Καλεντζή Χικμέτ
  3. Κουστσή Εργκιούλ
  4. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης, που θα γίνει στις 04/09/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1ο θέμα: Υποβολή επικαιροποιημένου (έκδοση 1η/2023) «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν