Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Μύκης

Εκπόνηση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ.) βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Μύκης όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και  των  απαραίτητων  υποστηρικτικών  μελετών  όπως  αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

  • Σύνταξη χωροταξικής μελέτης Τ.Χ.Σ. βάσει των τεχνικών προδιαγραφών, όπως ορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση 27016/6-6-2017 (ΦΕΚ 1975Β΄/7-6-2017).
  • Σύνταξη Ειδικής Μελέτης Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών βάσει των τεχνικών προδιαγραφών όπως ορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση ΟΙΚ.37691/2007 (ΦΕΚ 1902Β΄/14-9-2007)

Σύνταξη   Στρατηγικής   Μελέτης   Περιβαλλοντικών   Επιπτώσεων   για   την   περιβαλλοντική αξιολόγηση του προτεινόμενου Σχεδίου βάσει των τεχνικών προδιαγραφών, όπως ορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση 107017/2006.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.