,

Πρόσκληση προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (13η) προς τα μέλη της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κιούρτ Αχμέτ (πρόεδρος)
Ραμαδάν Μπαχρή (αντιπρόεδρος)5.  Παλικάρ Σαμή
Γκροσδήλ Χουσεΐν6.  Μασλάρ Χαλήλ
Ματζήρ Νατζιέ7.  Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010, άρθρο 74Α παρ.1, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/2023 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023), σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 21/05/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2024. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση απόφασης δημάρχου 2037/2024 περί κατεπείγουσας ανάθεσης συγκέντρωσης απορριμμάτων της Δ.Ε. Μύκης. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

3Ο θέμα: Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με την ανοικτή διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.4412/16, της υπηρεσίας: «Συγκέντρωση απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης της δημοτικής ενότητας Μύκης», ποσού 143.136,67€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Λήψη απόφασης για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης μεταξύ του Δήμου Μύκης και των «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ Μ. ΕΠΕ Έκδοση Εφημερίδων Περιοδικών» και «ΘΡΑΚΙΚΗ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία». (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Ε.).

5ο θέμα: Έγκριση πρακτικού τριμελούς επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-αξιολόγησης προσφορών για την «Κατάρτιση του Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιριών – φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας». (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

6ο θέμα: Διαγραφές λανθασμένα βεβαιωθέντων ποσών. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Ε.).

7ο θέμα: Διαγραφή χρεών οφειλετών ύδρευσης του Δήμου Μύκης. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Ε.).

8ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού για δημοτικά τέλη έτους 2023 από τον Καντουχάρ Χουσεΐν του Χασάν. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Ε.).

9ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού για δημοτικά τέλη έτους 2023 από την Σελήμ Ζεϊνέπ του Σαλή Μεμέτ. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Ε.).

10ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού για δημοτικά τέλη και τέλος ακίνητης περιουσίας έτους 2023 από τους Αχμετσίκ Φεριδέ του Αχμέτ και Αχμετσίκ Σιαμπάν του Αχμέτ. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Ε.).

11ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού για δημοτικά τέλη και τέλος ακίνητης περιουσίας έτους 2023 από τους Αχμετσίκ Χασάν του Αχμέτ και Αχμετσίκ Ορχάν του Αχμέτ. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Ε.).

12ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού για δημοτικά τέλη έτους 2023 από τους Μπατζάκ Χιλμή του Ιδρίς και Μπατζάκ Μεχμέτ του Ιδρίς. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κιούρτ Αχμέτ