,

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                           Σμίνθη, 22/10/2021

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                  Αριθμ. Πρωτ.: 6941

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (δήμαρχος – πρόεδρος)
2. Σαχινλή Ριτβάν5. Ραμαδάν Μπαχρή
3. Μπουγιουκλού Χουσεΐν6. Κιούρτ Αχμέτ
4. Αγγούσογλου Εργκιούλ7. Μέτσογλου Οντέρ

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης σε τακτική συνεδρίαση του Οργάνου, την 26/10/2021 ημέρα Τρίτη  και από ώρα 11:30 π.μ., ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που παρατίθενται παρακάτω, διά περιφοράς, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρίθμ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87):

ΘΕΜΑ (1ο): Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και αποτελεσμάτων  χρήσης έτους 2020 του Δ. Μύκης. (Εισηγ.: Μαρία Μύτικα)

ΘΕΜΑ (2ο): Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου . (Εισηγ.: Μαρία Μύτικα)

ΘΕΜΑ (3ο):  Έγκριση όρων διακήρυξης για μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων  του Δήμου Μύκης. (Εισηγ.: Μαρία Μύτικα)

ΘΕΜΑ (4ο):Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού τέλους χρήσης, κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, κατάστασης ταμειακών ροών, προσαρτημάτων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης) οικ. έτους 2020 και της έκθεσης πεπραγμένων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μύκης (Κ.Δ.Ε.Μ.). (Εισηγ.: Εγιούπ Ραχμή)

ΘΕΜΑ (5ο): Αποδοχή απόφασης ένταξηςτης Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12 ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5068876 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κα ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ)

ΘΕΜΑ (6ο): Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Καλλιέργεια πηγής στην περιοχή του Δημαρίου και Μεταφορά νερού για την ενίσχυση δικτύων ύδρευσης Μελιβοίων και Εχίνου» με Κωδικό ΟΠΣ 5067360 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014- 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κα ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ) 

ΘΕΜΑ (7ο):Έγκριση αιτήματος παράτασης της διάρκειας ισχύος των προσφορών και των εγγυήσεων συμμετοχής, των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του ανοιχτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με α/α συστήματος 88083, για την εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΤΧΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ”, προϋπολογισμού δημοπράτησης 860.618,90 € (πλέον Φ.Π.Α.). (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κα ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ) 

ΘΕΜΑ (8ο):Έγκριση αιτήματος παράτασης της διάρκειας ισχύος των προσφορών και των εγγυήσεων συμμετοχής, των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ”, προϋπολογισμού δημοπράτησης 59.264,10€ (πλέον Φ.Π.Α.). (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κα ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ) 

ΘΕΜΑ (9ο):Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων δημοπράτησης του διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση εισόδου οικ. Γλαύκης». (Εισηγ.: Δ. Πλουμιστού)

ΘΕΜΑ (10ο): Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2022 του τμήματος καθαριότητας-ανακύκλωσης και περιβάλλοντος. (Εισηγ.: Δ. Πλουμιστού)

ΘΕΜΑ (11ο): Ορισμός υπολόγου Χ.ΕΠροπληρωμής γραμματοσήμων για την διεξαγωγή της αλληλογραφίας των υπηρεσιών  του Δήμου Μύκης.  (Εισηγ.: Μαρία Κύρου)

ΘΕΜΑ (12ο):  Υποβολή αιτήματος στον β΄ κύκλο κινητικότητας έτους 2021.  (Εισηγ.: Μαρία Κύρου)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΗΣ

 ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ