,

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (41η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1.    Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (δήμαρχος – πρόεδρος)
2.     Σαχινλή Ριτβάν5.  Ραμαδάν Μπαχρή
3.     Μπουγιουκλού Χουσεΐν6.  Κιούρτ Αχμέτ
4.     Αγγούσογλου Εργκιούλ7.  Μέτσογλου Οντέρ

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου, στις 05/11/2021, ημέρα Παρασκευή, και από ώρα 11:00 μ.μ. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 1ο θέμα: Έγκριση 13ης τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα:Σύνταξη έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο του 2021. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα:Διαγραφή χρεών οφειλετών του Δ. Μύκης. (Εισηγητής: Νικόλαος Νεοκλέους).

4ο θέμα:Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) 2ουΠρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών (2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 1ηςΤροποποίησης της Σύμβασης  κατά το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 του έργου «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας στους οικισμούς Κενταύρου και Κοτύλης (Υποέργο 2 “Οικισμός Κοτύλης”), αναδόχου “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.”. (Εισηγήτρια: Ιωάννα Κούτσικου).

5ο θέμα: Έγκριση αναπροσαρμογής της μελέτης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση – αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Μύκης» (μόνο το τμήμα κατασκευής νέου αντλιοστασίου και υπόγειας δεξαμενής Κενταύρου), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 144 του Ν. 4412/2016. (Εισηγήτρια: Ιωάννα Κούτσικου).

6ο θέμα:Έγκριση της ωρομίσθιας αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου και υπηρεσιών σε έκτακτες ανάγκες καθώς και της Διαδικασίας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Όρων, Δικαιολογητικών για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών Οχημάτων-Μηχανημάτων Έργου, για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας. (Εισηγητής: Δημήτριος Συμεωνίδης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν