Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Μύκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ