,

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                             Σμίνθη 08/12/2021

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 7849

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (47η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1.    Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (δήμαρχος – πρόεδρος)
2.     Σαχινλή Ριτβάν5.  Ραμαδάν Μπαχρή
3.     Μπουγιουκλού Χουσεΐν6.  Κιούρτ Αχμέτ
4.     Αγγούσογλου Εργκιούλ7.  Μέτσογλου Οντέρ

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου, στις 13/12/2021, ημέρα Δευτέρα, και από ώρα 12:00 μ.μ. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ Προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού (αγορά γραμματοσήμων). (Εισηγητής: Αναστάσιος Μιχαλισλής).

3ο θέμα:Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών από ανείσπρακτα από τη ΔΕΗ τέλη. (Εισηγητής: Γεώργιος Χιάλης).

4ο θέμα:Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών τελών καθαριότητας, φωτισμού και ΤΑΠ. (Εισηγητής: Γεώργιος Χιάλης).

5ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών τελών καθαριότητας, φωτισμού και ΤΑΠ, στον Καπζά Τζεμήλ του Χαμδή. (Εισηγητής: Γεώργιος Χιάλης).

6ο θέμα:Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη υδρογεωλογικής έκθεσης για την υδρομάστευση και χρήση πηγών στην περιοχή Β.Α. του οικισμού Γλαύκης», ποσού 2.230,14 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). (Εισηγήτρια: Ιωάννα Κούτσικου).

7ο θέμα:Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στη Δ.Κ. Εχίνου», συνολικής δαπάνης 61.493,13 € (με το Φ.Π.Α. 24%). (Εισηγητής: Δημήτριος Συμεωνίδης).

8ο θέμα:Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και της τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 του έργου: Mineral paths: Vacations and Nature with a Blink (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ)«Βελτίωση των υποδομών των πρώην κοινοτικών χώρων στις Θέρμες / πηγές Medoussas / θερμότερης πηγής / ανακαίνιση ανοιχτής πηγής / εκσυγχρονισμός ιατρικού γραφείου» (Πακέτο δράσεων WP4, Παραδοτέο D4.4.2). (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

9ο θέμα:Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Μύκης για την χρονική περίοδο από 1-12-2021 έως 31-12-2022». (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

10ο θέμα: Πρόσληψη δυο (2) ατόμων με ειδικότητα γενικών καθηκόντων με σύμβαση ΙΔΟΧ. (Εισηγητής: Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

            Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν