Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης :

“Εργασία ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων και Αντλιοστασίων Λυμάτων Δήμου Μύκης”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ xml

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ