Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας : “Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Μύκης”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΕΕΣΣ/ΤΕΥΔ xml