Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Μύκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 11/04/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 2420

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (14η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου στις 15/04/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Διαγραφή χρεών οφειλετών του Δήμου Μύκης. (Εισηγητής: Νικόλαος Νεοκλέους).

2ο θέμα: Αποδοχή της υπ’ αριθ. πρωτ. 10814/2021/07-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΠΧ46ΜΤΛ6-ΤΡΑ) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών/ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, με θέμα «Ένταξη του έργου του Δήμου Μύκης με τίτλο “Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Μύκης” στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”», ποσό χρηματοδότησης 7.178.220,84€. (Εισηγητής: Δημήτριος Συμεωνίδης).

3ο θέμα: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων δημοπράτησης του διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Μύκης» ποσού 248.000,00€ σε βάρος του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου led  εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό». (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Παράταση ισχύος προσφορών για το έργο: «Αποχέτευση – ΕΕΛ οικισμού Κενταύρου». (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

6ο θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς της Δ.Κ. Μύκης», αναδόχου Μπέλτσο Χακή. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΝτελή Χουσεΐν Ριτβάν