ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛ. ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ “Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Μύκης”

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑΜ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)