Διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ¨Προμήθεια και εγκατάσταση αυτοματοποιημένων συστημάτων ανακύκλωσης στο Δήμο Μύκης¨.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) (XML)