,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜMA

ΦΑΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΑΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΣΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ESPD

ESPD_ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ