Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΛΙΡΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ( ΕΕΕΣ)