Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 29/11/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 28/11/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 7620

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (44η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου στις 29/11/2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 15:00 έως 16:00. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

1ο θέμα: Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη εργολάβο της υπηρεσίας του «Καθαρισμού οικισμών του Δήμου Μύκης» οικονομικού έτους 2023 και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων οικισμών της δημοτικής ενότητας Μύκης», ποσού 101.575,48€». (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

2ο θέμα: Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Μύκης για την χρονική περίοδο από 1-1-2023 έως 31-12-2024» προϋπολογισμού 489.160,30 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

3ο θέμα: Κατεπείγουσα εκβάθυνση χειμάρρου Εχίνου. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν