Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής 05/12/2022

 

 

               

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σμίνθη, 29/11/2022

                ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΗΣ                                                             Αριθ. Πρωτ.: 7636

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                    

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η  (5η)

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:

  1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
  2. Καλεντζή Χικμέτ
  3. Κουστσή Εργκιούλ
  4. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης, που θα γίνει στις 05/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1ο θέμα: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 2023. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Προσχέδιο προϋπολογισμού 2023. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν