Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 06/02/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 02/02/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 817

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (4η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 06/02/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση ΧΕΠ προπληρωμής για εγκατάσταση δικτύου ΦΟΠ στην επαρχιακή οδό Εχίνου-Σατρών. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα: Έγκριση ΧΕΠ προπληρωμής για επέκταση ΦΟΠ κατά μήκος της δημοτικής οδού οικισμού Γλαύκης. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

4ο θέμα: Έγκριση ΧΕΠ προπληρωμής για προμήθεια γραμματοσήμων. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

5ο θέμα: Έγκριση αιτήματος παράτασης της διάρκειας ισχύος των προσφορών και των εγγυήσεων συμμετοχής, των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με α/α συστήματος 153703 για την ανάθεση σύμβασης γενικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο: «Εργασία ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Αντλιοστασίων Λυμάτων Δήμου Μύκης», προϋπολογισμού 59.980,80 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). (Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν