Ανακοίνωση για την αποφυγή ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων

http://localhost/mykh/wordpress/wp-content/uploads/2023/05/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ_02052023.pdf