Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής 22/05/2023

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σμίνθη, 17/05/2023

                ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΗΣ                                                             Αριθ. Πρωτ.: 2978

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                   

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1η)

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:

  1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
  2. Καλεντζή Χικμέτ
  3. Κουστσή Εργκιούλ
  4. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ
  5. Κεχαγιά Σαμή

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης, που θα γίνει στις 22/05/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1ο θέμα: Υποβολή επικαιροποιημένου (έκδοση 1η/2023) «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ’ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν