Βελτίωση Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δήμου Μύκης

Αντικείμενο αποτελεί η βελτίωση – αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης οικισμών του Δήμου Μύκης. Το έργο αυτό σχεδιάζει παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν τους οικισμούς Θερμών, Πάχνης, Ωραίου, Εχίνου, Μάνταινας, Μύκης, Κενταύρου, Προσηλίου, Άλματος, Ζουμπουλίου, Αρναούτ, και Διάφορου. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι ποικίλες και περιλαμβάνουν την αντικατάσταση δικτύων καθώς και την κατασκευή συνοδών έργων  όπως υδατοδεξαμενές και αντλιοστάσια.

Ακολούθως παρατίθεται μια περιγραφή των παρεμβάσεων οι οποίες προτείνονται ανά οικισμό:

  • στον οικισμό Θερμών θα κατασκευασθεί μια νέα διάταξη εξωτερικού υδραγωγείου
  • στον οικισμό Πάχνης θα κατασκευασθεί μια νέα δεξαμενή και μια διάταξη εσωτερικού υδραγωγείου
  • στον οικισμό Ωραίου θα κατασκευασθούν τρεις ανεξάρτητοι  αγωγοί, καθώς και μια νέα δεξαμενή
  • στους οικισμούς Εχίνου και Μάνταινας θα κατασκευασθούν νέες διατάξεις εξωτερικών υδραγωγείων
  • στους οικισμούς Μύκης και Κενταύρου θα κατασκευασθούν νέες δεξαμενές και διατάξεις εξωτερικών υδραγωγείων
  • στους οικισμούς Προσηλίου και Άλματος θα γίνει επανασχεδιασμός της διάταξης των εξωτερικών  υδραγωγείων
  • στην περιοχή των οικισμών Ζουμπούλι-Αρναούτ-Κότινο θα κατασκευασθεί μια νέα δεξαμενή, η οποία θα τροφοδοτείται μέσω αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού από μία υφιστάμενη δεξαμενή και
  • στον οικισμό του Διάφορου θα  αντικατασταθεί η υφιστάμενη δεξαμενή με μία καινούρια.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.