,

Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η  (4η)

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:

1.    Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)

2.    Καλεντζή Χικμέτ

3.    Αγγούσογλου Εργκιούλ

4.    Σαχινλή Ριτβάν

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης, που θα γίνει στις 12/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος πρώτο, αριθμός φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα αποσταλούν στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε μέλους της Επιτροπής. Όσα μέλη δεν έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θέλουν να έχουν τα ημερήσια θέματα, θα επικοινωνούν με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για να τους αποστέλλονται αυτά με τον κλητήρα του Δ. Μύκης.

Ο τρόπος διεξαγωγής θα είναι ως εξής: Από ώρα 10:00 τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώνουν το κάθε ένα προσωπικά τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για το τι ψηφίζουν ξεχωριστά για το κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, μέσω των εξής δύο τρόπων:

1) Τηλεφώνου, στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στο 2541352342.

2) Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Προέδρου Επιτροπής, στο dimarxosmykis@gmail.com.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Υποβολή προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 Δ. Μύκης.

2ο θέμα: Υποβολή προτάσεων για τον προϋπολογισμό έτους 2022 Δ. Μύκης.

 Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΝτελήΧουσεΐν Ριτβάν