,

Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων

Με τις αριθ. 7633/733/29.11.2021 (ΑΔΑ ΩΖΠ5ΩΚΛ-ΠΥΠ-1) , την 3994/403/27.6.2022 (ΑΔΑ ΨΦ7ΩΩΚΛ-ΖΣ5 ) & την 8011/827/15.12.2022 (ΑΔΑ 9ΓΡ5ΩΚΛ-17Δ) σχετικές αποφάσεις του Δημάρχου Μύκης ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητες αυτών.